FAQ

Spørgsmål

Er andelene likvide (omsættelige)?

Independent Invest er børsnoteret og andelene kan derfor altid købes og sælges gennem alle banker og netbanker. Andelene prissættes flere gange dagligt på børsen selvom der ofte ikke handles på grund af den langsigtede natur af fondenes investorer.

Hvem er Independent Invest?

Independent Invest er en uafhængig investeringsfond etableret i 2003. Der er fokus på investeringer i aktier globalt. Det er formålet gennem stockpicking at sprede investeringerne i solide virksomheder i vækst og opnå et godt afkast til investorerne. Fondene i Independent Invest er børsnoterede og under tilsyn af Finanstilsynet. Independent Invest blev stiftet af personer, der er med i kredsen af investorer på 1000 personer, selskaber, fonde og foreninger og som omfatter direktion og bestyrelsesmedlemmer.

Køb og salg af andele – Er det nemt at handle?

Børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen er en garanti for nem handel. Det betyder, at independent andele – som ved andre børsnoterede værdipapirer – altid kan købes og sælges gennem investors egen netbank, og på samme måde som andre værdipapirer kan indlægges i investors depot.

Kan jeg altid komme ud af min investering?

Andele kan altid sælges på Nasdaq Copenhagen, og kan endvidere altid indløses hos Independent Invest til indre værdi pt. minus et fradrag på 0,55%. Dette er i modsætning til hvad der er gældende for investeringsselskaber og for aktier.

Hvem er Tiedemann Independent A/S?

Tiedemann Independent A/S er Værdipapirfondens direktion. Der lægges stor vægt på den personlige kontakt og såvel direktøren som de øvrige medarbejdere kan nås på telefon 33 15 60 15. Selskabet er et af få investeringsforvaltningsselskaber i Danmark, der har Finanstilsynets tilladelse til såvel rådgivning som kapitalforvaltning samt administration af værdipapirfonde. Selskabets formand lagde grunden til Independent Invest og er endvidere kapitalforvalter og administrator. Detaljerede oplysninger fremgår af hjemmesiden independentinvest.dk.

Hvad betyder det, at Independent Invest er uafhængig?

Independent Invest er knyttet til det uafhængige investerignsforvaltnignsselskab Tiedemann Independent A/S, og på denne måde frie af pengeinstitutter og vælger virksomheder efter egen unikke analyse. Der indhentes løbende og direkte oplysninger fra verdens førende finansmarkeder. Tiedemann Independent varetager markedsføringen primært gennem netværk og anbefaling fra investor til investor.

Er det dyrt at investere i Independent Invest?

De årlige omkostninger dækker analyse, udvælgelse, køb og administration af aktier i de enkelte afdelinger, og beregnes som en andel af den forvaltede formue, og er målsat til 1, 75 % p.a. på aktieafdelingerne og 1 % på virksomhedsobligationer. Omkostninger skal ses i lyset af resultatet, og også i denne sammenhæng er Independent Invest værd at have med sin i betragtning. Detaljerede oplysninger fremgår af prospekt og hjemmeside.

Hvem køber beviser i Independent Invest?

Investorer der sætter pris på en solid investering globalt i aktier og virksomhedsobligationer med en personlig dialog. Independent Global Akk, Independent Generations Akk og Independent Bond er velegnede for den langsigtede investor, hvad enten det er personer, selskaber, fonde eller foreninger, der anser, at virksomheder i hele verden, er en interessant investeringsmulighed balanceret med virksomhedsobligationer. Andelene er særligt velegnede til pensioner.

Hvornår skal beviserne købes?

Det anbefales at sprede tidspunktet for køb, således at der eksempelvis spredes med køb hvert kvartal. Ingen kender prisen i fremtiden. Derfor køb aldrig for det fulde beløb på en gang, selvom alle anbefalinger peger i den retning. Det kan vise sig at være gunstigt også at købe, når markederne er mest negative. Independent kan altid købes og sælges i din egen netbank.

Hvordan fastsættes prisen på investeringsbeviserne?

Beholdningen og værdien af aktierne og kontantbeholdningen opgøres flere gange dagligt. Grundlaget for værdiansættelsen er de aktuelle aktiekurser, der kan opnås på de enkelte markeder og de aktuelle valutakurser. Værdipapirfondens ”marketmaker” stiller de aktuelle købs- og salgspriser på Nasdaq Copenhagen, og beviserne kan handles på grundlag af kursværdien på samme måde som andre investeringsbeviser og aktier.

Skal værdipapirfonden opfylde formelle krav?

Independent Invest er godkendt af Finanstilsynet og anvender en af Finanstilsynet godkendt depotbank. Værdipapirfondene er godkendt af Finanstilsynet, der løbende fører tilsyn. Herudover er værdipapirfonden forpligtet til ikke blot at have en godkendt depotbank, men også at have et statsautoriseret revisionsselskab til at revidere regnskaberne og gennemgå de bagvedliggende forretningsgange.

Hvordan sikrer investor sig risikospredning?

Investeringssammensætningen bør ske i forhold til investors temperament og økonomi. Det anbefales investorer at sprede deres investeringer efter ordsproget ”man skal ikke lægge alle sine æg i en kurv”. Spred på flere aktivklasser, og hav altid kontante midler eller indkomst til rådighed for de næste 3 til 5 års forbrug. Ved at investere i alle Independent Invests fonde opnås en global spredning i både aktier og virksomhedsobligationer med ca. 90 solide virksomheder fordelt på sektorer, lande samt virksomheder af forskellig størrelse.

Hvorledes investerer Independent Invest?

Independent investerer Globalt i solide virksomheder i vækst og som har en stærk bundlinje. Tiedemann Independents bestyrelse fastlægger investeringsstrategien og retningslinierne for hver enkelt afdeling. Hver afdeling har omkring 30 virksomheder i sin portefølje. Der købes højst 5 % af formuen i en virksomhed. Der investeres med fokus på langsigtet og stabil formuetilvækst. De enkelte fondes investeringsunivers fremgår af menupunkter på www.independentinvest.dk og i prospekt, der kan downloades fra hjemmesiden.

Hvilke virksomheder er der investeret i?

Porteføljerne består af solide virksomheder og offentliggøres årligt i årsrapporten. Virksomhederne er solide med vækst i top- og bundlinje og er spredt globalt på sektorer og størrelse. De ti største placeringer samt fordeling på lande og sektorer opdateres på hjemmesiden. Der kan yderligere søges oplysninger om de enkelte afdelinger hos den uafhængige informationsformidler www.morningstar.dk

Betales der udbytte?

Independent Invests fonde er fritaget for beskatning og er primært akkumulerende således, at modtagne udbytter løbende geninvesteres for at skabe det bedste investeringsresultat langsigtet.
Hvor der udbetales udbytter sker det én gang årligt i april måned på grundlag af de i regnskabsåret indtjente udbytter, renter samt realiserede kursgevinster på aktier. Som følge af udbytternes sammensætning vil udbyttesatsen variere fra år til år. Udbytter og værdistigninger er skattepligtig indkomst hos investor.

Hvorledes er lagerbeskatning af frie midler?

De akkumulerende fonde Global ESG Akk og Independent Generations ESG Akk beskattes efter lagermetoden som aktieindkomst. Det betyder at både realiseret og urealiseret gevinst opgøres og beskattes årligt. Tab modregnes i anden aktieindkomst eller fremføres til modregning i fremtidig aktieindkomst.
Metoden betyder, at der i år med positive gevinst skal afregnes skat, også selvom gevinsten er urealiseret.
Fordelene ved akkumulerende aktiefonde er, at realiserede gevinster og de udbytter fondene modtager er skattefrie og reinvesteres i fondene. Hermed undgås løbende beskatning af udbyttebetalingerne.

Hvad er en værdipapirfond?

En værdipapirfond er en sammenslutning af investorer, der investerer i værdipapirer. Ideen er mere end 140 år gammel, og har sin oprindelse i England. Den første var Foreign & Colonial Investment Trust lever den dag i dag i bedste velgående. En værdipapirfond gør det enkelt at investere og opnå en spredning i bestemte markeder. Enhver som har købt et investeringsbevis i en afdeling har en andel af formuen. Ved at købe investeringsbeviser hos Independent Invest, bliver du medejer af nogle af verdens største virksomheder.

Hvad er Investorforum?

Direktions- og bestyrelsesmedlemmer i Tiedemann Independent A/S er alle investorer i Independent Invest/Independent Mix, fordi de har sammenfaldende interesser med vores investorer, om at gøre det, der er bedst for vores investorer. Det underbygger samtidig vores afhængighed af at udføre vores arbejde med respekt og dygtighed. Pr. 1. januar 2013 trådte nye regler i kraft om ”investorforum”, hvor investeringsbevisejere kan vælge en såkaldt investor repræsentant i bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet. Reglerne er vedtaget som lov og udspringer af en aftale mellem Dansk Aktionærforening, Forbrugerrådet og Finanstilsynet. For yderligere information om investorforum henvises til valgregulativ som kan findes på www.independentinvest.dk/vilkar-forretningsbetingelser

Hvilken forskel er der på en værdipapirfond og en afdeling?

En værdipapirfond kan bestå af en til flere investeringsafdelinger. Ved køb af et investeringsbevis, investeres i en investeringsafdeling.

Hvorledes opbevares fondens værdipapirer?

Værdipapirerne opbevares i depotbanken Danske Bank i et separat bankdepot, der tilhører den enkelte afdeling, sammen med en kontantkonto. Vores depotbank har fået tilført ny aktiekapital, foruden at banken er blevet godkendt til at modtage kapital under Statens bankpakke, der forudsætter en god egenkapital. Derfor kan vores investorer være trygge med forholdene hos Independent Invest.

Ydereligere spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os på 33 15 60 15

Stærke og aktive partnerskaber

Du får to personlige rådgivere, der står til rådighed, følger og tilpasser investeringerne. Vi bygger stærke og aktive partnerskaber med vores investorer, og svarer selv telefonen på 33 15 60 15 og i Jylland 33 15 60 02.

  • Christian Tiedemann Direktør og Porteføljemanager
  • Allan Slothuus Senior Formuerådgiver, Jylland
  • Carsten Thomsen Senior Formuerådgiver
  • Hans Jørn Mikkelsen Senior Formuerådgiver, Jylland

Tag
Tiedemann
testen